Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Förnybar el till ditt företag!

Kraftringen har som mål att verka för en hållbar energiförsörjning. Som en del av det arbetet erbjuder vi idag enbart förnybar el.

Vilka energislag räknas som förnybara?

Förnybara energikällor är energikällor som kan förnya sig inom en mänsklig livslängd och som därför inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid. I de flesta förnybara energikällor, som vind-, vatten- och bioenergi, kommer energin ursprungligen från solen. Solen i sig är egentligen inte förnybar utan kommer en dag att slockna, men detta är så långt i framtiden att det knappast är relevant för människan.

Fossila bränslen (kol, olja och naturgas) räknas inte som förnybara. Dessa förnyas visserligen men under en väldigt lång tid; många miljoner år. Dessutom förbrukas de idag i en högre hastighet än vad de förnyas.

Kärnkraft räknas vanligtvis inte heller som förnybart, eftersom den baseras på ändliga resurser i form av uran. Uran är ganska vanligt förekommande i naturen men kommer inte att räcka mer än kanske 100 år till. Koldioxidutsläppen från kärnkraft är låga under hela livscykeln men det använda radioaktiva kärnbränslet medför att de finns behov av att skydda allt levande från kärnkraftsproduktionens restprodukter i mycket, mycket lång tid framöver.

Vad är ursprungsgarantier?

Ursprungsgarantier ska garantera ursprunget på el. Garantierna utfärdas för alla typer av elproduktion. Det är elproducenter och elleverantörer som berörs av lagen om ursprungsgarantier (Lag 2010:601 om ursprungsgarantier för el). Elproducenter får en garanti av staten för varje producerad megawattimme (MWh) el. Ursprungsgarantin visar vilken typ av energikälla som elen kommer ifrån. Elproducenten kan sedan sälja ursprungsgarantierna på en öppen marknad. Köpare är en elleverantör som vill sälja den typen av el som producenten producerar. Elleverantören köper ursprungsgarantier motsvararande den mängd el som leverantören vill sälja.

Hur vet jag att inte samma el säljs om och om igen?

När elleverantören har köpt ursprungsgarantierna och sålt elen till sina elkunder, ska ursprungsgarantierna annulleras. Annulleringen säkerställer att mängden såld el motsvarar mängden producerad el.

Vilken roll har myndigheterna?

Energimyndigheten är den myndighet som ansvarar för systemet med ursprungsgarantier. Energimarknadsinspektionen ansvarar för ursprungsmärkning av el.

Det här gör Energimyndigheten:

 • Prövar ansökningar om rätt till tilldelning av ursprungsgarantier
 • Utövar tillsyn enligt lagen om ursprungsgarantier
 • Ger löpande information om ursprungsgarantier
 • Utfärdar ursprungsgarantier
 • Tilldelar ursprungsgarantikonto i CESAR till de aktörer som inte har det
 • Publicerar löpande information om antalet utfärdade, omsatta och annullerade ursprungsgarantier

Det här gör Energimarknadsinspektionen:

 • Utövar tillsyn av ursprungsmärkning av el

Visst får jag samma el som grannen i alla fall?

Oberoende av klockslag och årstid, kommer den fysiska elen i dina uttag alltid komma från närmaste kraftverk. Elförsäljning handlar alltid om avtal och ekonomiska transaktioner, inte om fysisk elöverföring. Den el du har i ditt elavtal är den elen du stöttar.

Vilka fördelar finns med förnybar elproduktion?

 • Solen är en förnybar energikälla som räcker i ungefär 6,5 miljarder år framåt.
 • Solenergin är hållbar eftersom vi inte kan överkonsumera den.
 • Nyttjandet av solenergi minskar beroendet av icke-förnybara energikällor
 • Solenergi finns tillgängligt i hela världen från ekvatorn hit upp till Norden.
 • Solenergiproduktionen har inga rörliga delar som orsakar buller eller skuggor.
 • Solpaneler kräver inget aktivt underhåll och detta innebär att underhållskostnaderna är små. Panelernas livslängd är ungefär 20─30 år.
 • Förändringar i annan elproduktion eller i efterfrågan hanteras genom att reglera vattenkraften.
 • Det blåser inte alltid. Men om man sprider ut vindkraftverken över ett helt land så blåser det alltid någonstans. I ett så stort land som Sverige har vi nästan aldrig samma väderförhållanden över hela landet samtidigt. Ett svenskt vindkraftverk på land körs i genomsnitt för fullt en dryg tredjedel av årets timmar. Ett havsbaserat vindkraftsverk kan köras för fullt uppemot hälften av tiden.
 • Till havs blåser vinden starkare och jämnare. Därför vill man gärna bygga grupper med vindkraftverk till havs.
 • Vindkraft är ett av de snabbast växande energislagen i världen. Det är nu oftast det billigaste alternativet för att bygga ny elproduktion. Vindkraften är det näst största förnybara energislaget i världen, efter vattenkraften. 2018 producerade vindkraftverken globalt 1 200 TWh, eller 4,8 procent av världens totala elproduktion.

Vilka nackdelar finns med förnybar elproduktion?

 • All användning av energi påverkar miljön men sol-, vind- och vattenkraft ger lägre utsläpp av koldioxid ur ett livscykelperspektiv än el producerad från fossila energikällor.
 • Att bygga elproduktionsanläggningar innebär alltid ingrepp i omkringliggande natur, både på kort och lång sikt. Påverkan kan vara av många slag; försämrade möjligheter för biologisk mångfald, störningar i form av ljud eller förfulande ingrepp i landskapet.
 • Byggnation och drift av alla sorters kraftverk kräver material och transporter och genererar avfall. Vi måste därför alltid arbeta för att använda så lite energi som vi kan.
 • Solenergi kan endast produceras under dygnets ljusa timmar, men man kan ”spara” solel i batterier.
 • Vindkraft producerar bara när det blåser, men tekniken för att ”spara” vindkraft finns redan idag och utvecklas snabbt. Man kan till exempel driva pumpkraftverk som innebär att överskottsvind kan omvandlas till vattenkraft. Man kan också kombinera vindkraftverk och vätgastillverkning.
 • Det krävs dock ganska grunt vatten för att det ska gå att bygga havbaserad vindkraft.
 • Mycket av den förnybara elproduktionen är svår att planera men metoderna för att göra vindprognoser blir allt bättre och den absolut största svängningen finns i vårt sätt att använda el från timme till timme. I vår del av världen har vi den stora fördelen med att kunna nyttja snabbreglerbar vattenkraft för att möte förändringarna i elanvändning.