Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Se energiprisernas utveckling - med vårt månadsbrev för Maj 2020

Vad händer med marknaden? Vilken utveckling kommer den ha? Vad påverkar priserna på el och gas? I vårt månadsbrev sammanfattar vi energipriserna och dess påverkas av både väder och politiska beslut i omvärlden. Här hittar du även tidigare månadsbrev.

Spotpriser

Systempriset i Norden steg i snitt med 3,09 EUR/MWh under maj månad till ett medelpris på 8,34 EUR/MWh. Den kallare och torrare väderutvecklingen resulterade i en högre efterfrågan på el och en senare start på vårfloden, vilket bidrog till högre spotpriser. I Sverige har prisskillnaderna mellan elområdena kvarstått till följd av låg tillgänglighet i kärnkraften och begränsningar i överföringskapacitet, vilket i sin tur medför instängd produktion i norra Sverige. Särskilt dagar med liten vindkraftsproduktion har höga prisområdesskillnader inträffat. Medelpriset i SE1 och SE2 låg i maj månad på 9,50 EUR/MWh. I SE3 och SE4 låg medelpriset högre på 12,74 EUR/MWh respektive 14,03 EUR/MWh. Vi bedömer att medelsystempriset i Norden kommer ner i juni pga att vårfloden främst i början av månaden pressar ner priset samt att höga temperaturer ökar avsmältningen och minskar lasten.

Elterminer

En extremt god hydrologisk balans och fortsatt låga spotpriser begränsade uppsidan på de nordiska elterminerna under månaden, men samtidigt gav en positivare utveckling i omvärlden med stigande priser på CO2-priser ett visst stöd, vilket resulterade i en sidledes elprisutveckling. Det närmsta kvartalet, Q3-2020, handlades i snitt på 9,42 EUR/MWh under månaden (+0,36) och det närmsta året (2021) på 22,22 EUR/MWh (+0,05). Modity bedömer att elterminerna stiger under juni månad med efterhand mer högtrycksbetonad väderutveckling och en försämrad hydrologisk balans.

Väder och hydrologi

Maj månad inleddes kylslaget och avslutades med högtryck och ett temperaturöverskott. Månadsmedelvärdet blev 0,5 grader under normalt och nederbördsenergin låg på 3 TWh under normalt. Tack vare den torra väderutvecklingen sjönk den hydrologiska balansen till +19TWh (-3TWh). Vårfloden i höglänt terräng drog igång rejält med snösmältning och höga tillrinningar mot slutet av månaden i takt med att temperaturen steg vilket skapade körpress. Vinden bidrog i maj med ett överskott på +7% i Norden. I Sverige låg vindöverskottet något lägre på ca 3%.

Övrigt utbud samt efterfrågan

Kärnkraftstillgängligheten i Norden har legat runt 60%. Anledningen till den låga tillgängligheten är att kärnkraftsägarna valt att förlänga sommarens revisionsperioder och begränsa produktionen på flera reaktorer till följd av låga elpriser och för att hindra spridningen av Corona.

Utsläppsrätter

Prismässigt har uppsidan under våren begränsats utifrån perspektivet att utbudet av utsläppsrätter varit större än efterfrågan på grund av pandemin. Trots det höll sig utsläppsrätterna starka under maj månad. December 2020-kontraktet handlades mellan 18,5 och 21,5 EUR/ton och stängde i slutet av månaden på 21,40 EUR/ton, vilket var 1,8 EUR/ton högre än månaden innan. EU-kommissionen publicerade i början av maj en beräkning på det totala överskottet på utsläppsrätter, som visade på en minskning med 16% under 2019 till 1,385 miljarder utsläppsrätter.

Kolmarknaden

Precis som i april fortsatte kolpriset nedåt för år 2021 i Europa och stängningspriset blev vid utgången av månaden 51,8 USD/ton (-1,2). Kolefterfrågan från kraftverken i Kina har återhämtat sig snabbt och den var till och med högre i maj jämfört med motsvarande period 2019. Även i Indien stiger efterfrågan snabbt i takt med att ekonomin öppnar upp efter nedstängningen. I Europa är däremot efterfrågan fortsatt låg där konkurrensen är stor från förnybar elproduktion och gas, som prismässigt har konkurrerat ut kol som bränsle. Antagligen kan vi förvänta oss en fortsatt svag utveckling även den kommande månaden.

Gasmarknaden

Hög LNG import, låg efterfrågan till följd av karantänåtgärder i Europa, kombinerat med för årstiden mycket hög fyllnadsgrad i de europeiska gaslagren satte en tydligt nedåtgående pristrend under månaden. För tredje månaden i rad bidrog den mycket goda fundamentan till att driva månadspriset till ett nytt all-time-low, då juni månad som omsattes på 3,365 EUR/MWh på TTF den 22/5. Därefter fick marknaden ett uppställ på grund av osäkerheten kring den ryska gasexporten via pipelinen Mallnow, men det blev en kortvarig historia eftersom det fanns kapacitet bokad för juni, och marknaden förutsatte helt riktigt att exporten inom kort kunde återupptas. Priserna på de längre kontrakten rörde sig sidledes under månaden, sannolikt med hjälp av prisuppgångar på olja och utsläppsrätter under perioden.

Elcertifikatmarknaden

Under maj månad var prisrörelsen liten och omsättningen förhållandevis låg på elcertifikatmarknaden. Mars-21 kontraktet stängde på 13,5 SEK/certifikat (-2,75) och Mars-22 på 12,00 SEK (-0,75).

Infrastrukturdepartementet redovisade remissvaren som inkommit gällande stoppmekanismen där en övervägande del av svaren antigen tillstyrkte förslaget eller sa sig inte ha några synpunkter. Med det sagt så menar vi att det ligger nära till hands att anta att man kommer att gå på den föreslagna linjen med ett datumstopp 2021-12-31.

Energimyndigheten och NVE presenterade sin Q1-2020 rapport där vi kan konstatera att det till utgången av mars hade byggts 36,8 TWh förnybar elproduktion inom elcertifikatsystemet och att ytterligare 24,2 TWh är under uppbyggnad. Summan av det som byggts och det som förväntas tas i drift innan utgången av 2021 ligger på knappt 60 TWh vilket alltså med råga överträffar systemmålet på 46,4 TWh. Det finns en viss risk för förseningar då EM och NVE har fördröjt förväntad driftstart för uppskattningsvis 3-4 TWh från 2020 till 2021 i sina prognoser.

Ansvarsfriskrivning: Nyhetsbrevet har producerats av Modity Energy Trading AB. Informationen är rapporterad i god tro och speglar de aktuella åsikterna hos medarbetarna. Åsikterna kan ändras utan varsel. Vi tar inget ansvar för handlingar baserade på vår information och vi uppmuntrar våra kunder att kontakta oss för att bekräfta tillförlitligheten och få den mest aktuella informationen. 

Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi mer!