Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Elnätsavgifter för högspänning

Här hittar du våra effektavgifter för högspänningsabonnemang.

Elnätsavgifter

Effekttariff för högspänning

Fast avgift (kr/år) 12 000
Abonnemangsavgift (kr/kW per år) 194
Effektavgift (kr/kW per år) 463
Överföringsavgift (öre/kWh) 5,50

Samtliga avgifter är exkl. moms. Energiskatt om 36 öre/kWh tillkommer. 

I abonnemangsavgiften ingår myndighetsavgifterna elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift.

Hela prislistan från den 1 januari 2021 hittar du i pdf-format här.

Allmänna tillämpningsbestämmelser

Avgifterna för högspänning gäller för alla normala leveranser och under förutsättning att särskilt avtal tecknas.

Avgifterna gäller inte för tillfälliga leveranser eller för leveranser som föranleder speciellt höga kostnader eller för leveranser som utgör komplettering till annan kraftanskaffning.

Abonnemangsavgifter

Abonnemang överstigande 1 000 kW

Abonnemangets storlek ska fastställas i förväg och gälla till avtalstidens slut, om inte annat överenskommes. Anmälan om ändrat abonnemang ska ske senast den 30 november året före det år som abonnemanget avser. Abonnemangsavgift erläggs för den under året abonnerade effekten. Om det högsta månadsvärdet under året för uttagen medeleffekt per timme överstiger abonnerad effekt debiteras överuttaget med ett tillägg på abonnemangsavgiften av 100 %.  Abonnemangsavgiften debiteras med 1/12 per månad och avräkning för året görs på fakturan avseende december månad.

Abonnemang upp till 1 000 kW

För leveranser upp till 1 000 kW utgör den högsta under året utnyttjade entimmeseffekten abonnerad effekt. Under året preliminärdebiteras abonnemangsavgiften normalt utifrån föregående års utfall med 1/12 per månad och avräkning för året sker på fakturan avseende december månad.

Effektavgift

Abonnemang överstigande 1 000 kW

Effektavgift erläggs för medelvärdet av de två högsta månadsvärdena under januari-mars och november-december för uttagen entimmeseffekt. Uppmätta värden under vardagar kl. 06-22 används. Om detta medelvärde överstiger abonnerad effekt, debiteras överuttaget med ett tillägg på effektavgiften med 100 %. Effektavgiften preliminärdebiteras normalt under året utifrån föregående års utfall med 1/12 per månad. Avräkning för året görs på fakturan avseende december månad.

Abonnemang upp till 1 000 kW

Effektavgift erläggs för medelvärdet av de två högsta månadsvärdena under januari-mars och november-december för uttagen entimmeseffekt. Uppmätta värden under vardagar kl. 06-22 används. Effektavgiften preliminärdebiteras normalt under året utifrån föregående års utfall med 1/12 per månad. Avräkning för året görs på fakturan avseende december månad.

Energiavgift

Debitering sker månadsvis i efterskott och baseras på definitiva värden.

Reaktiv effekt

I avgiften ingår rätt till uttag av reaktiv effekt upp till 50 % av abonnerad aktiv effekt. Uttagsrätten anges som förhållandet mellan det högsta månadsvärdet under året för uttagen reaktiv medeleffekt per timme i kVAr och abonnerad effekt i kW. Överstiger uttagen reaktiv effekt angiven gräns debiteras överuttaget med 100 kr/kVAr. Avräkning för året görs på fakturan avseende december månad.

Tidsbegrepp

Med vardagar avses normalt måndag-fredag. Undantag är att följande dagar inte betraktas som vardagar, även om de infaller måndag-fredag.

  • Nyårsdagen
  • Trettondedag jul
  • Skärtorsdag, Långfredag, Annandag påsk
  • Julafton, Juldagen, Annandag jul
  • Nyårsafton

Övrigt

Angivna tider avser svensk normaltid. Moms tillkommer på samtliga avgifter. För nyanslutning och abonnemangsökning gäller särskilda villkor (anslutningsavgifter).