Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Endast 100 % ren biogas till ditt företag!

Kraftringen har som mål att verka för en hållbar nutid och framtid. Som en del av det arbetet kommer vi enbart erbjuda förnybar biogas i samtliga gashandelsavtal. För ditt företag innebär det en uppgradering till det miljövänligaste bränslet som finns på marknaden.

Biogas - en ren och smidig energikälla

Forskning visar att biogas är det miljövänligaste bränslet och bidrar positivt till åtminstone 8 av Sveriges 16 miljökvalitetsmål. Utöver mål om begränsad klimatpåverkan bidrar biogasen bland annat till:

  • Friskare luft
  • Mindre försurning
  • Mindre övergödning
  • Ett rikt odlingslandskap
  • En giftfri miljö

Är det inte mycket dyrare med biogas?

En potentiell nackdel med biogas skulle kunna vara att det är dyrare än till exempel naturgas. Men för att förnybar gas inte ska vara mycket dyrare än annan gas har politikerna valt att skattesubventionera den. Det betyder att biogasen som bränsle är skattebefriad. Du kommer att kunna söka tillbaka pengar för energiskatt för din biogasanvändning via Skatteverkets e-tjänst. Läs mer om hur du går tillväga här.

Jag får väl samma gasblandning i rören ändå?

Ja, Du kommer rent fysiskt att få den gas som strömmar i nätet men vi kan garantera dig att samma mängd biogas som du förbrukar tillförs gasnätet varje kalenderår. Tillsynen sker av Skatteverket och Energimyndigheten.

Matavfall blir gas - Ett cirkulärt system för produktionen

Biogas är en förnybar energigas som består till ca 60 % av metan och ca 40 % av koldioxid. Den framställs av organiskt avfall där vårt matavfall och avloppsvatten är viktiga ”råvaror”. Genom att använda biogas för uppvärmning kan du bidra till att resurser används på ett hållbart sätt. Som ett sista led kan du använda återvunna näringsämnen i form av biogödsel för att stimulera ny tillväxt. Ett cirkulärt system – bra inte sant?

Vad innehåller biogas?

Beroende på råvara och på hur rötningsprocessen drivs kan biogasen ha olika sammansättning. Metanhalten i biogas varierar från 40-80 %, med ett vanligt genomsnitt på ca 60 %. Övriga komponenter är koldioxid, kväve och olika föroreningar i mindre mängder. Det som ger gasen energivärde är metan (CH4). För deponigas, det vill säga gas som utvinns från soptippar, varierar sammansättningen också beroende på hur mycket gas som tas ut ur deponin och vad som har lagts på deponin.

Vad är gröngasprincipen?

Den så kallade gröngasprincipen ger biogasproducenter och konsumenter anslutna till ett gasnät möjlighet att handla biogas virtuellt på precis samma sätt som vid handel med grön el.

Det finns flera fördelar med gröngasprincipen. Gasdistributionen blir energi- och kostnadseffektiv eftersom befintliga rörsystem kan utnyttjas för att transportera biogas till marknaden. Gröngasprincipen främjar dessutom en ökad användning av biogas i Sverige genom att kunder som saknar tillräcklig biogasproduktion i närområdet kan köpa biogas från andra områden. Det är bra för kunderna och det är bra för miljön.

Eftersom olika skattesatser tillämpas på naturgas och biogas behöver även Skatteverket förhålla sig till hur skatter ska fördelas när en viss mängd biogas förs in på naturgasnätet vid en punkt och sedan säljs avtalsmässigt till en specifik kund någon annanstans på nätet. Principen går ut på att skatten följer biogasandelen via avtal, och inte via biogasens fysiska väg. Ett företag som för in biogas på nätet och säljer det till en kund behöver alltså inte visa att kunden får sina fysiska biogasmolekyler, men däremot att företaget och kunden har ett avtal som reglerar biogasandelen.

I förarbetet till lagen tydliggjordes att denna skattefördelningsprincip även skall gälla när gasnäten inte sitter ihop fysiskt. Ett företag kan alltså föra in biogas på ett nät någonstans i Sverige och sälja det till en kund som tar ut det på ett annat gasnät i Sverige. Kraven är att det ska finnas avtal och att båda gasnäten ska innehålla en blandning av naturgas och biogas.

Här hittar du aktuella gaspriser.