Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Gasnätsavgifter

Nedan finner ni våra nätpriser för gas. Myndighetsavgifter till Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten ingår i gasöverföringsavgiften. Alla priser är exklusive moms.

Kategoriindelning

Vilken kategori ert företag tillhör bestäms främst av er årliga förbrukning samt er effekt. För kunder i kategori A debiteras effekten månadsvis utifrån högsta månadsuttag. Effekten beräknas genom att dividera uttagen energi per dygn med 24 timmar (dygnsmedeleffekt). För övriga kategorier beräknas abonnemangsavgiften utifrån pannans intrimmade effekt.

Priskategorier gasnät
Kategori Årlig förbrukning Effekt
A Över 3000 MWh  
B 300 - 3000 MWh minst 200 kW
C1 50 - 300 MWh under 200 kW
C2 upp till 50 MWh under 50 kW
Prislista för abonnemang, fr.o.m. 2022-01-01
Kategori

Fast avgift
(kr/
månad)

Abonnemangsavgift
(kr/kW, månad)

Effektavgift
(kr/kW, månad)

Överföringsavgift
(öre/kWh)

A 2 860 0,1 26,80 5,80
Prislista för abonnemang, fr.o.m. 2021-05-01
Kategori

Fast avgift
(kr/
månad)

Abonnemangsavgift
(kr/kW, månad)

Effektavgift
(kr/kW, månad)

Överföringsavgift
(öre/kWh)

B 700 10   10,55
C1 322,40     16,64
C2 130,40     20,80

Gasnätsavgifterna höjs den 1 maj 2022 till följd av ökade kostnader mot våra leverantörer. För en kund med 100 MWh förbrukning per år innebär förändringen ca 118 kr per månad.

Prislista för abonnemang, fr.o.m. 2022-05-01
Kategori

Fast avgift
(kr/
månad)

Abonnemangsavgift
(kr/kW, månad)

Effektavgift
(kr/kW, månad)

Överföringsavgift
(öre/kWh)

B 739 10   11,85
C1 340     17,56
C2 137     22,00

Tillämpningsbestämmelser kategori A

Abonnemangsavgift

Abonnerad effekt ska minst motsvara det högsta månadsvärdet på uttagen dygnsmedeleffekt.

Abonnemangets storlek ska fastställas i förväg och gälla till avtalstidens slut, om inte annat överenskommes. Anmälan om ändrat abonnemang ska ske senast den 30 november året före det år som abonnemanget avser. Abonnemangsavgift erläggs för den under året abonnerade effekten och debiteras per månad.

Effektavgift

Effektavgift erläggs för det högsta månadsvärdet på uttagen dygnsmedeleffekt. Om detta överstiger abonnerad effekt, debiteras överuttaget med ett tillägg på effektavgiften med 100 %.

Överföringsavgift

Debitering sker månadsvis i efterskott och baseras på uppmätta värden.

 

Prislista för abonnemang, fr.o.m. 2020-01-01
Kategori

Fast avgift
(kr/
månad)

Abonnemangsavgift
(kr/kW, månad)

Nätersättning (kr/kW, månad)

Inmatning 3 000 28 -5

Tillämpningsbestämmelser kategori Inmatning

Abonnemangsavgift

Abonnerad effekt ska minst motsvara det högsta månadsvärdet på inmatad dygnsmedeleffekt. Dygnsmedeleffekten beräknas genom att dividera inmatad energi per gasdygn med 24 timmar (dygnsmedeleffekt). Abonnemangets storlek ska fastställas i förväg och gäller tills vidare. Producenten kan skriftligen anmäla att abonnemanget ändras senast den 30 november året före det år som abonnemanget avser. Den sålunda ändrade abonnerade effekten börjar tillämpas från den 1 januari. Abonnemangsavgift erläggs för den under året abonnerade effekten. Abonnemangsavgiften debiteras per månad.

Om det högsta månadsvärdet på inmatad dygnsmedeleffekt överstiger abonnerad effekt, debiteras överuttaget med ett tillägg på abonnemangsavgiften med 100 %.

Nätersättning

Nätersättning erläggs för det lägsta månadsvärdet på inmatad dygnsmedeleffekt.

Mer information

Läs mer om inmatning på gasnätet här.