Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Så arbetar vi med hållbarhet

Långsiktig hållbarhet är en integrerad del av Kraftringens affärsstrategi och verksamhetsstyrning. Vår målbild 2025 är att vi ska vara bland de främsta av Europas energiföretag när det gäller hållbart företagande och att vi ska vara en av de mest attraktiva arbetsplatserna i södra Sverige, där det ska vara säkert och utvecklande att arbeta. Kraftringen ska vara en ledare inom hållbar energi.

Hållbarhet ska genomsyra allt vi gör, från styrelse till leverantörer och från första idé till färdig produkt. Följande är särskilt viktigt för att styra vårt hållbarhetsarbete:

Genom att integrera hållbarhetsaspekterna i affärsplanen, och med ett systematiskt förbättringsarbete vill vi på Kraftringen visa att vi tar hållbarhet på allvar. Genom att skapa medvetenhet inom vår egen organisation, har vi större möjlighet att skapa produkter, tjänster och koncept som är i samklang med samhällets strävan.

Du kan läsa mer om vårt hållbarhetsarbete och fördjupa dig inom våra fokusområden i vår hållbarhetsrapport.

Du hittar våra miljönyckeltal här.

Etisk styrning

En hållbar styrning med god etik

Kraftringens ambition är att skapa förtroende genom en god affärsetik och transparens i bolaget. Det stärker relationerna med våra kunder, samarbetspartners och övriga intressenter, och gör organisationen mer attraktiv för nya medarbetare. Inom ramen för hållbarhetsarbetet finns följande policyer: arbetsmiljöpolicy, mångfaldspolicy samt kvalitets- och miljöpolicy.

Vi har en uppförandekod som bland annat baseras på de tio principer för företagsansvar som återfinns i FN:s Global Compact, vilken vi är ansluten till sedan april 2015.

Intressentdialog

Omvärldens förväntningar på Kraftringen som en samhällsengagerad aktör blir allt tydligare. Som kommunägt energibolag har vi en både given och viktig roll i samhällsutvecklingen – inte minst vad gäller hållbarhetsfrågor. Dessutom ska vi vara drivande i omställningen till förnybara energikällor och arbeta brett med energieffektivisering. För att lyckas med detta för vi dialoger och har samarbeten med andra aktörer, såsom kunder, samarbetspartners, myndigheter, högskolor, kommuninvånare och medarbetare.

Genom till exempel samverkansmöten, kundevent och intressentdialoger om hållbarhet pratar vi med kunder och andra aktörer kring frågor som kan handla om allt från vår roll i samhället, leveranssäkerhet, energieffektivisering och långsiktiga affärsrelationer. Vi får genom dessa aktiviteter viktig information och kunskap som är en viktig del i vår verksamhetsutveckling. Gemensamt för de frågor vi valt att fokusera på i denna rapport är, att de har en väsentlig social, miljömässig eller ekonomisk påverkan på företaget och/eller samhället i stort. Merparten av frågorna har även värderats som viktiga av våra intressenter.

Hållbarhetsrisker

Hållbarhet – att överleva långsiktigt som företag och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle – ska vara en integrerad del av Kraftringens affär och verksamhet. Det innebär att ekonomisk, miljömässig och social långsiktighet inkluderas i såväl affärsupplägg i dialog med kund och partners som internt i koncernens målstyrning och processutveckling. Genom att arbeta systematiskt med risker skapas medvetenhet om olika hållbarhetsaspekter i verksamheten och möjlighet till förebyggande arbete.

Så här arbetar vi med risker

Kraftringen exponeras för risker inom verksamheten och i leverantörs-och entreprenadkedjan. Det finns också risker och möjligheter kopplade till våra produkter och erbjudanden gentemot kund. Vi arbetar systematiskt för att identifiera, värdera, hantera och följa upp finansiella, miljömässiga och sociala risker. De risker som identifieras listas och värderas. För varje risk som bedöms betydande etableras en åtgärdsplan i syfte att eliminera risken eller minimera eventuella konsekvenser. Genom riskbedömning och efterföljande hantering kan vi arbeta förebyggande och undvika eller minska effekterna av händelser som annars kan leda till exempelvis personskador, kundklagomål och/eller ekonomiska förluster. Under 2019 har vi förtydligat arbetssätt för att stärka det förebyggande arbetet genom riskhantering, framförallt inom arbetsmiljö och säkerhet.

Listan av hållbarhetsrisker ses över vid behov, eller minst årligen, i en serie workshops där personer med expertis och kunskap om olika delar av verksamheten deltar. Vid dessa tillfällen revideras listan avseende risker bland annat kopplade till miljö, arbetsmiljö, anti-korruption och mänskliga rättigheter, i hela Kraftringens värdekedja. Nedan beskrivs i korthet hur risker i olika delar av verksamheten styrs och hanteras.

  • Finansiella risker hanteras via vår Finanspolicy och Riktlinjer för riskhantering.
  • Risker kopplat till yttre hot och säkerhetsskydd har under 2019 identifierats i en säkerhetsskyddsanalys med kopplade handlingsplaner.
  • Risker kopplat till informationssäkerhet hanteras via våra Riktlinjer för IT.
  • Miljö- och arbetsmiljörisker hanteras i Kraftringens lednings system för respektive område.
  • Risker kopplat till leverantörskedjan hanteras via vårt kravställande på leverantörer, exempelvis via Kraftringens uppföranderegler för leverantörer samt vid leverantörsutvärderingar.
  • Kraftringens uppförandekod styr bland annat riskområden inom miljö, anti-korruption, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden och sprids genom utbildning och ständig dialog i verksamheten.

Vid väsentlighetsanalys kopplat till området mänskliga rättigheter bedöms riskerna inte vara väsentliga utöver de områden som berörs i ovan nämnda avsnitt.

Kraftringens väsentliga hållbarhetsrisker