Stäng stäng ikon

Nu är det kris

KRIS DESKTOP. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

KRIS MOBIL. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Läs mer om detta pil höger
Stäng stäng ikon

Störningar i elnätet

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Aliquam et velit dapibus, mattis lectus condimentum, dapibus metus. Pellentesque eu elit lectus.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Aliquam et velit dapibus, mattis lectus condimentum, dapibus metus. Pellentesque eu elit lectus.

Läs mer

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Bolagsordning för Kraftringen Energi AB (publ)

Bolagsordning för Kraftringen Energi AB (publ), 556100-9852

§ 1
Bolagets firma är Kraftringen Energi AB (publ).

§ 2
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva energiproduktion, energidistribution och IT-kommunikation, att äga och förvalta fastigheter och anläggningar för rörelsens behov, att äga och förvalta aktier och andelar i företag inom energisektorn samt att bedriva till rörelsen anknytande tjänster.

§ 3
Bolagets aktiekapital skall vara lägst 40 000 000 kr och högst 160 000 000 kronor.

§ 4
Antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst 4 000 000 stycken och till högst 16 000 000 stycken.

§ 5
Räkenskapsår skall för bolaget vara 1 januari - 31 december.

§ 6
Bolagets styrelse skall bestå av 9 - 11 ordinarie ledamöter med lägst 3 och högst 9 suppleanter.

Styrelsen utses av bolagsstämman för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 7
Styrelsen skall ha sitt säte i Lund.

§ 8
Bolagets firma tecknas förutom av styrelsen av den eller de personer som styrelsen därtill utser.

§ 9
För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses i förekommande fall på den ordinarie bolagsstämma som hålls under vart fjärde räkenskapsår en revisor och en revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag. De av bolagsstämman utsedda revisorerna skall vara auktoriserade.

För samma mandatperiod som gäller för de av bolagsstämman utsedda revisorerna har kommunfullmäktige i Lund, Lomma, Eslöv och Hörby kommun rätt att vardera utse en lekmannarevisor samt en suppleant för denna.

§ 10
Ordinarie bolagsstämma hålles en gång om året under april eller maj månad, varvid följande ärenden skall behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman;

2. Upprättande och godkännande av röstlängd;

3. Val av en eller två justeringsmän;

4. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad;

5. Godkännande av dagordning;

6. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen och i förekommande fall koncernårsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt fråga om

7. a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen och i förekommande de fall av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;

8. Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.

9. I förekommande fall val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag;

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen;

11. Information om kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor med suppleant (i förekommande fall).

§ 11
Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev och genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt Dagens Nyheter. Kallelsen skall innehålla förslag till dagordning med numrerade ärenden och med det huvudsakliga innehållet i varje förslag angivet. Kallelse till bolagsstämman skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

§ 12
Vid bolagsstämma får envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier. Ledamot av kommunfullmäktige i Lund, Lomma, Eslöv och Hörby kommun har rätt att närvara och yttra sig vid stämman.

§ 13
Kommunstyrelserna i Lund, Lomma, Eslöv och Hörby kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 14
Har aktie i bolaget övergått från en aktieägare till annan aktieägare eller till person, som inte förut är ägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas de övriga aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Återkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingande köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela denna till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall de till inlösen hembjudna aktierna fördelas mellan dem som vill lösa i proportion till deras innehav av aktier i bolaget. Kan ej alla aktier fördelas på dessa sätt, skall resterande aktier fördelas genom lottning verkställd av notarius publicus.

Lösenbeloppen skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp som, i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning lagen om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer anspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

Denna bolagsordning har antagits 2013-10-15